News

Maldivian Red Crescent holds its 9th General Assembly

No. MRC-CRM/PRS/2017/02 Maldivian Red Crescent has held its 9th General Assembly today at Champa Central Hotel. During the General Assembly, the Governing Board report, Financial Commission report, Audit Report 2016...

Read More

Maldivian Red Crescent Influenza H1N1 Communications package

Maldives is currently experiencing an increase in respiratory infections and influenza virus. Routine influenza testing by Health Protection Agency (HPA) of the Ministry of Health has shown H1N1 positive cases....

Read More
Press Release – Ali Fulhu Thuthu Foundation grants support to Maldivian Red Crescent Read More

Press Release – Ali Fulhu Thuthu Foundation grants support to Maldivian Red Crescent

No. MRC-CRM/PRS/2017/01 Ali Fulhu Thuthu Foundation has granted support to Maldivian Red Crescent today, at the AFT Grant Awarding Ceremony held in Champa Central Hotel. This grant will be used...

Read More

#Aduehintha? – Nathasha Abdul Rasheed

As our branches are scattered around the atolls, it is definitely heartwarming to know that the help we do for humanity is inspiring those in different parts of the country...

Read More

#Aduehintha? Mariyam Samika Adil

17 year old Samika had been a volunteer in her community for three years before she got the opportunity to volunteer for the Maldivian Red Crescent in February 2016. This...

Read More
Maldivian Red Crescent and National Disaster Managing Centre signs a Memorandum of Understanding to Strengthen Strategic Partnerships in Disasters and Emergencies Read More

Maldivian Red Crescent and National Disaster Managing Centre signs a Memorandum of Understanding to Strengthen Strategic Partnerships in Disasters and Emergencies

Maldivian Red Crescent and National Disaster Management Centre (NDMC) signed a Memorandum of Understanding to coordinate efforts to strengthen Maldivian communities to become more resilient to emergencies and disasters. Maldivian...

Read More
Maldivian Red Crescent launches World Disasters Report 2016 in Maldives Read More

Maldivian Red Crescent launches World Disasters Report 2016 in Maldives

  Maldives Red Crescent has today launched the ‘World Disasters Report 2016’ in Maldives. This report was launched in the Maldives by the Chief Guest, H.E. Mr. Adam Shareef, Minister...

Read More
ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭށަން އާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުން މ.ކޮޅުފުށީގައި ދެދުވަހުގެ ހެލްތް ކޭމްޕެއް ހިންގައިފި Read More

ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭށަން އާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުން މ.ކޮޅުފުށީގައި ދެދުވަހުގެ ހެލްތް ކޭމްޕެއް ހިންގައިފި

ލޮލުގެ ބަލިތަކަށް، އެތެރެ ހަށީގެ ބަލިތަކަށް، ކަރުން މަތީގެ ބަލިތަކަށް އަދި ނަފްސާނީބަލިތަކަށް  ޚާއްސަ ހަތަރު ޑޮކްޓަރުން ބައިވެރިކޮށްގެން، ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްއާއި، ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަންއާއި، މ. އަތޮޅުހެލްތް ސެނެޓަރާއި، މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް އަދި މ. އަތޮޅު މަދަރުސާއާއި ގުޅިގެން ދެ...

Read More

#Aduehintha? Nizama Khalid

Nizama has been an active volunteer of Maldivian Red Crescent’s M. Kolhufushi unit since 2014. She first became involved in the Red Cross Red Crescent Movement in the aftermath of...

Read More

World Tsunami Awareness Day 2016 – 12 years on

December 26, 2004 seemed like a normal day for 79 year old Fathimath Ismail who had breakfast with her family and set out to gather coconuts in the North of...

Read More